• The best property in Montenegro
  • KONTAKT
Sveti Stefan Sveti Stefan Sveti Stefan Sveti Stefan Sveti Stefan Sveti Stefan Sveti Stefan Sveti Stefan Sveti Stefan Sveti Stefan

Tripkovic

CARSKO SELO
Crvena Glavica
Sveti Stefan

U slučaju vašeg interesovanja u vezi sa projektom Carskog sela na lokalitetu Crvena Glavica, neposredno uz najekskluzivnije crnogorsko naselje Sveti Stefan, molimo Vas da nam uputite zahtjev na mail.

 

Da pogledate animaciju idejnog projetka IMOBILIA
Kliknite na link ispod (30 mb).

 

DOWNLOAD

CRVENA GLAVICA, Sveti Stefan, Montenegro

Lokacija Crvena glavica nalazi se na najljepšem i najekskluzivnijem dijelu crnogorskog primorja, neposredno uz turističko naselje Sveti Stefan. Površina je oko 3,64 ha. Imobilia doo je na ovoj lokaciji, a u skladu sa urbanističkim projektom, predvidela izgradnju luksuznog kompleksa koja će imati turističko-poslovni karakter sa različitim sadržajima, što znači kombinaciju smještajnih kapaciteta apartmanske ponude i ekskluzivnih rezidencijalnih sadržaja kao i njeno infrastrukturno i saobraćajno opremanje. Urbanističkim projektom predviđena je izgradnja interne saobraćajnice, koja područje povezuje sa magistralnim putem i planiranom ulicom kroz naselje Sveti Stefan.

Područje apartmanskog naselja Crvena glavica podijeljeno je u nekoliko različitih zona sa komplamentarnim namjenama.
Zona 1 | Najveći dio područja namijenjen je izgradnji turističkih objekata sa apartmanima visoke kategorije. Za svaki objekat predviđeno je povezivanje na saobraćajnicu koja predstavlja komunikaciju za snadbijevanje i hitne slučajeve, odnosno šetalište. Objekti su većim dijelom sa ravnim krovovima koji su pretvoreni u zelene površine i koristiće se za odmor i rekreativne namjene. S obzirom da su objekti kaskadni, velike terase će se pretvoriti u viseće vrtove, kako bi se prostor što bolje oplenenio.
Zona 2 | Drugu zonu predstavlja kompleks objekata namijenjenih turizmu, u formi vila. Građene strukture su raspoređene tako da formiraju zasebnu ambijentalnu cjelinu, sa odgovarajućim zelenim površinama.
Zona 3 | Treću zonu predstavljaju površine i objekti namijenjeni kolektivnom korišćenju, i to u funkciji apartmanskog naselja. Pod ovim se podrazumijevaju servisi apartmanskog naselja, uslužni i komercijalni sadržaji (trgovine, ugostiteljstvo, multifunkcionalne sale i slično). Zona je formirana iz nekoliko dijelova, od kojih svaki može opsluživati određeni dio naselja.
Zona 4 | Četvrtu zonu predstavljaju kompleksi za rekreaciju, odnosno sistem povezanih bazena.
Zona 5 | Petu zonu predstavljaju površine namijenjene sportu i djeci, odnosno sportski tereni i dječija igrališta. Ova zona je koncentrisana uz bazene.
Zona 6 | Šesta zona je zona podzemnog parkiranja automobila u više nivoa, a smještena je ispod bazena i objekata u dijelu kompleksa koji gravitira prema Sv. Stefanu kao i ispod objekata koji se nalaze na istočnom dijelu zahvata. Podzemnim pješačkim prolazima garaže su na određenim nivoima povezane sa stambenim jedinicama ili otvorenim platoima sa kojih liftovima može da se stigne do određene etaže. Ovakav način definisanja horizontalnih i vertikalnih komunikacija proizašao je iz koncepta samog naselja i nagiba terena.
Zona 7 | Sedma zona je zona turističkih objekata koji su funkcionalno i saobraćajno izdvojeni od ostalog dijela kompleksa i svaki za sebe prestavlja autonomnu jedinicu, a prestavljaju vile tipa „A“ – vile u funkciji turizma.
Zona 8 | Ovo je zona Morskog dobra gdje je predviđeno šetalište „lungo mare“ i rekreativni sadržaji.

PLANIRANI KAPACITETI

Na području Crvena Glavica predviđa se izgradnja sljedećih objekata: • turistički objekati apartmanskog tipa, spratnosti od P+2 do P+4; • objekti sa servisima i komercijalnim sadržajima, u suterenima i prizemljima objekata i kao samostojeći objekti, spratnosti P. • turistički objekti – vile,tip “B” spratnosti od P+2,tamo gdje nalaže teren predvidjeti I suterensku etažu. • Vile tipa ”A”, deset objekata, spratnosti P+2 • podzemne spratne garaže,koje imaju od dvije do šest podzemnih nivoa.
Planirani objekti imaju ukupnu bruto građevinsku površinu od 30.000m².

Objekti apartmanskog tipa - 26.000m², od čega je nad zemljom 11.000m², sve ostalo su sutereni. Vile tipa “B” - 3.400m². Vile tipa “A” - 3.000m². Objekti usluga i servisa - 1.000m² u suterenskim etažama apartmanskih objekata.

Podzemne garaže imaju površinu od 14.660m² ili 474 parking mjesta. Broj garažnih mjesta se može povećati ukoliko je to potrebno, povećavanjem broja podzemnih etaža.

U skladu sa visokim standardima turističkog stanovanja, osnovna stambena jedinica bila bi površine cca 80m², planirana za dvije, tri ili više osoba. U tom slučaju apartmansko naselje imalo bi oko 450 stambenih jedinica, što odgovara broju od oko 1.350 stanovnika/ korisnika naselja.
Ukoliko se računa servisno osoblje i korisnici pratećih sadržaja, ukupan broj bi mogao biti oko 1.404 osobe.
Pored smještajnih kapaciteta, na lokaciji su planirani sljedeći sadržaji (u okviru i van objekata): • 4 bazena u okviru akva praka, • 2 bazena u okviru vila, • bazeni i rekreativni sadržaji • 2 dječija igrališta, • sportski teren – trim staze, • 3-5 specijalizovanih restorana, • 6 kafea i plažnih barova, • centralni vešeraj, • ambulanta i apoteka, • trgovine, • welnes centar.

CITADELA BUDVA | PALAC ZMAJEVIĆ | PALAC TRIPKOVIĆ | JADRAN PERAST | SVETI STEFAN
photo copyright© SFERAART | design SFERAART | webmaster NESSO | copyright© IMOBILIA doo 2009.